biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH

 

 • Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn.
 • Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. co najmniej 3 letni staż pracy;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigania z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. nieposzlakowana opinia, zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowość, finanse publiczne, administracja lub studia podyplomowe w w/w zakresie;
 2. znajomość przepisów prawa:
 1. ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 2. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
  ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o dochodach jst, ustawa o podatku towarów i usług, ustawa Kodeks pracy.
 • Rodzaj doświadczenia: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, sumienność, obowiązkowość, spostrzegawczość, opanowanie i dyskrecja, inicjatywa i kreatywność, wysoka kultura osobista.
 • Umiejętności zawodowe:
 1. obsługa urządzeń biurowych;
 2. ustalanie priorytetów;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. planowanie i organizacja pracy;
 5. radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 6. praktyczna znajomość pakietu MS Office i Open Office, podstawy pakietów graficznych, obsługa poczty e-mail: wysyłka, odbieranie, adresowanie korespondencyjne.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych wraz z przygotowaniem kontrolą dokumentacji do spisu z natury (inwentur) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie;
 2. dekretacja i ewidencja zdarzeń gospodarczych ujmowanych w raportach kasowych do dzienników księgowych MOSiR;
 3. dekretacja i ewidencja naliczonych płac;
 4. ewidencja przychodów i kosztów do przygotowania deklaracji VAT 7;
 5. dekretacja i ewidencja przeksięgowań sald kont przychodowych i kosztowych na wynik finansowy;
 6. przygotowanie inwentaryzacji rocznej kont;
 7. archiwizacja dokumentów księgowych i kadrowych;
 8. sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 9. sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON, US, ZUS itp.;
 10.  obsługa programu Płatnik;
 11.  rozliczanie ZFŚS;
 12.  pełna obsługa strony BIP MOSiR;
 13.  wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora MOSiR.
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. planowana data zatrudnienia: 20 maja 2024 r.;
 2. niepełny wymiar czasu pracy – ½ etatu;
 3. praca administracyjno-biurowa w siedzibie MOSiR w Wolsztynie;
 4. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 5. obsługa urządzeń biurowych;
 6. obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Wskaźnik zatrudnienia: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.
 • Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej;
 2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na BIP MOSiR);
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata (wg wzoru dostępnego na BIP MOSiR);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe*;
 6. inne dodatkowe dokumenty: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji oraz zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, gdy kandydat jest osoba niepełnosprawną i zamierza korzystać z uprawnienia w przypadku, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 •  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie (pok. 104), bądź przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn;
 2. dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. księgowo-kadrowych”;
 3. dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14.05.2024 roku do godz. 900;
 4. zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do MOSiR;
 5. aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 6. brak podpisu na oświadczeniach i kwestionariuszu osobowym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 7. kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Działu Kadr, w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  W składanych dokumentach aplikacyjnych należy obowiązkowo wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;
 8. w przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i/lub rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 •  Inne informacje:
 1. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://mosirwolsztyn.bipweb.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie przy ul. Komorowskiej 2;
 2. dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych;
 3. dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;
 4. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną odesłane po zakończeniu procedury naboru;
 5. kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku. Skierowanie na przeprowadzenie tego badania kandydat otrzyma w Dziale Kadr,
 6. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekrutacji w Wolsztynie dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://mosirwolsztyn.bipweb.pl/ w zakładce „Nabory i konkursy” / „Dokumenty do pobrania”.

 

Wolsztyn, 2 maja 2024 r.   

        

Dyrektor MOSiR w Wolsztynie

/-/ Jarosław Inda

                                                                                                             

*kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

 

Informacji udziela: Ilona Lisiewicz, tel. 68 3474360, pok. 104

 

 

 

 

 liczba odwiedzin: 87915      online: 1