biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Dostępność
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron - Biuletynu Informacji Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie na zasadach zgodnych z treścią wspomnianej ustawy. Zapewnienie ma zastosowanie do stron internetowych https://mosirwolsztyn.bipweb.pl oraz https://mosir.wolsztyn.pl. Zapewnienie dotyczy w szczególności ograniczania stosowania plików PDF, DOC itp. i osadzania tekstów bezpośrednio w redagowanych blokach tych stron. Dokumenty PDF powstałe na podstawie źle przygotowanych technicznie dokumentów Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane celem polepszenia ich jakości.

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

 

Strony internetowe są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów informacji dodana jest przez załączniki PDF zamiast tekstu

Oświadczenie sporządzono dnia 9 grudnia 2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie lub strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie prosimy o kontakt.

Administratorem Biuletynu Informacji Publicznej jest Jarosław Inda:

e-mail: dyrektor@mosir.wolsztyn.pl  

tel.: 68 347 43 60

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż metrykę wpisu Deklaracja dostępnościMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 95079      online: 1