27 <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie został utworzony w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz tworzenia odpowiednich warunk&oacute;w materialno-technicznych dla ich rozwoju.&nbsp;<br /> <br /> Przedmiotem działalności MOSiR w Wolsztynie jest:</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz prowadzenie na tych obiektach działalności sportowo-rekreacyjnej, w tym zapewnienie odpowiedniej dostępności do korzystania z obiekt&oacute;w przez społeczność,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- właściwe utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiekt&oacute;w sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym konserwacja obiekt&oacute;w oraz zapewnienie sprawności urządzeń i bezpieczeństwa korzystających,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- organizowanie&nbsp;r&oacute;żnych form edukacji i wychowania poprzez sport,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynki i rekreacji szerokich warstw społeczeństwa, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, os&oacute;b starszych i niepełnosprawnych,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- udostępnienie obiekt&oacute;w i urządzeń znajdujących się w dyspozycji MOSiR dla cel&oacute;w szkolenia sportowego oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez organizacje sportowe,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniach kultury&nbsp;fizycznej, klubach sportowych oraz w innych jednostkach i organizacjach,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- upowszechnianie uprawiania sportu w formach indywidualnych&nbsp;i zbiorowych,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- organizowanie zajęć, zawod&oacute;w i szkoleń,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- zapewnienie kadry instruktor&oacute;w do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- wprowadzanie i wspieranie nowych dyscyplin sportowych celem poszerzenia&nbsp;oferty sportowo-rekreacyjno dla mieszkańc&oacute;w,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> 27
27 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie 2021-12-01 08:26:00 2022-09-26 07:24:19 A 2021-12-01 08:26:00 0 2021-12-01 08:26:00 Jarosław Inda 3 0 0 0 3 3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie 0 A N 2021-12-01 08:26:00 0 0 0 22 20 2 Szablon Podstawowy A 2021-12-01 08:26:00 1 22021-12-01 08:26:00 F 1393 0 Jarosław Inda 2021-12-01 08:26:00 2022-09-26 07:24:19 3 1393
1 2